Zabawy logorytmiczne

Zabawy logorytmiczne są bezsprzecznie ulubionymi zabawami dzieci w przedszkolu!

Logorytmika to rodzaj oddziaływań muzykoterapeutycznych mających na celu usprawnienie lub skorygowanie komunikacji językowej.

Cele jakie realizujemy podczas tych zabaw to przede wszystkim: •Usprawnienie oddechu ,•Korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu, •Wykształcenie prawidłowej fonacji, •Usprawnienie narządów mowy, •Uwrażliwienie na cechy muzyki i mowy (rytm, tempo, melodia, dynamika, barwa dźwięku, metrum), •Kształcenie słuchu fonematycznego, •Kształcenie pamięci muzycznej; •Kształcenie szybkiej reakcji ruchowej na sygnały słowne, dźwięk, ciszę, •Kształcenie umiejętności percypowania i odtwarzania ruchem tempa, rytmu, akcentacji i ekspresji w muzyce oraz wypowiedzi słownej, •Rozwój intelektualny, •Rozwój społeczny

Zapraszam Rodziców do korzystania w domu z tych zabaw. Na rynku można znaleźć poradniki i pomoce do samodzielnej pracy z pociechami w domu.

Oto kilka przykładów takich zabaw:

Zabawa „Królowa Śniegu”-Dzieci odzwierciedlają za pomocą gestu i ruchu treść opowiadanej przez nauczycielkę baśni pt. "Królowa Śniegu”. Naśladują podróż czarodziejskimi saniami, naśladują rzucanie śnieżkami, lepienie bałwana. Na hasło: „Rozgrzewamy serce Kaja” –dzieci nabierają powietrze nosem i wydychają ustami mówiąc przy tym sylaby -hu, huha.

Przy ulubionej muzyce wszyscy tańczymy. Na określony sygnał lub zapauzowanie utworu wszyscy nieruchomiejemy. Najważniejsze aby szybko reagować na słuchowy sygnał.

Jak chodzą zwierzątka
Kołyszę się jak kaczka 
Ciężko chodzę tak jak słoń
Skradam się jak kotek
Wierzgam tak jak koń
Opis: w trakcie zabawy naśladujemy sposób chodzenia wymienionych zwierzątek

Dmucha wiatr

Dmucha wiatr (dmuchamy)  Szumią drzewa (poruszamy dłońmi na głową mówiąc: szzszzszz...) Idzie burza (uderzamy dłońmi o uda) I ulewa (młynek dłońmi) A jak w domu schowam się (robimy daszek nad głową) Deszcz nie zmoczy mnie (gest palcem "nie") Kap, kap, kap, kap, kap, kap deszcz nie zmoczy mnie (klaszczemy lub gramy na dzwonkach) Kap, kap, kap, kap, kap, kap deszcz nie zmoczy mnie

Kap, kap, kap, kap, kap, kap  deszcz nie zmoczy mnie