Konkurs Plastyczny pt. „Jan Paweł II Przyjaciel Rodziny”

Kochane Przedszkolaki!!!

Wiedząc że zawsze można na Was liczyć i że jesteście chętni do wykonywania prac plastycznych

zapraszamy Was i Wasze Rodziny do konkursu plastycznego

pt. "Jan Paweł II Przyjaciel Rodziny",

szczegółowy regulamin zamieszczamy poniżej.

Na Wasze pracy czekamy z niecierpliwością do 29.05.

2020r.

i wiemy, że warto, bo będą piękne.

P.S. Pani Dyrektor obiecała ciekawe nagrody:)


"Pragnę wypowiedzieć tę radość,
jaką dla każdego z nas stanowią dzieci,
wiosna życia, zadatek przyszłości
każdej dzisiejszej ojczyzny”
Św. Jan Paweł II Nowy Jork 1978r.

 

 

Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie
serdecznie zaprasza do udziału
w Konkursie Plastycznym
pt. „Jan Paweł II Przyjaciel Rodziny”


I. ORGANIZATOR

Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie, ul. Gospodarcza 18

 

II. CELE KONKURSU:

- Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin Papieża Polaka - Św. Jana Pawła II; 
- Wspieranie aktywności twórczej dzieci;
- Wychowanie w duchu szacunku do wartości chrześcijańskich i rodzinnych; 
- Propagowanie wiedzy o Św. Janie Pawle II;
- Rozbudzanie wrażliwości estetycznej;
- Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich wrażeń i spostrzeżeń z użyciem różnorodnych technik i materiałów plastycznych;
- Budzenie postawy szacunku wobec postaci Wielkiego Papieża Polaka Św. Jana Pawła II;
- Integracja wokół wartości wychowawczych zawartych w papieskim nauczaniu;
- Kształtowanie uczuć patriotycznych oraz postawy przywiązania do kraju ojczystego;
- Stwarzanie sytuacji sprzyjającej wzbogaceniu wiedzy na temat Św. Jana Pawła II;
- Kształtowanie postaw sprzyjających poszanowaniu zasad uczciwej rywalizacji; 
- Promocja dziecięcych uzdolnień i zainteresowań.

III. REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3 – 7 lat uczęszczających do Publicznego Przedszkola Integracyjnego nr 40 w Lublinie.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej związanej
ze Św. Janem Pawłem II, który jest patronem Dzieci i Rodzin.
3. Niezależne jury konkursowe powołane przez Organizatora, będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych:
- 3-4 lata
- 5-7 lat,
biorąc pod uwagę pomysłowość autora, kreatywność, samodzielność oraz estetykę wykonania pracy.
4. Format pracy A4, technika dowolna. Organizator zwraca się z prośbą o przesłanie fotografii wykonanych prac.
5. Prace należy wysłać e-mailem na adres: poczta@p40.lublin.eu (w tytule wiadomości wpisując „Konkurs Jan Paweł II Przyjaciel Rodziny”) w terminie do 29.05.2020r.
6. Laureaci konkursu oraz Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dyplomy w formie elektronicznej zostaną wysłane na adres mailowy podany przy metryczce pracy.
7. Wraz ze zdjęciem pracy konkursowej należy dostarczyć zdjęcie metryczki pracy (załącznik nr 1) oraz podpisane oświadczenia rodziców, zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby konkursu (załącznik nr 2). Uwaga: prace bez oświadczeń rodziców będą dyskwalifikowane ze względów formalnych. Organizator nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora – fotografie nie będą zwracane Autorom.
9. Organizator tj. Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie zastrzega sobie prawo do przyznania trzech nagród specjalnych: laureatom I, II oraz III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie dostępna na stronie internetowej przedszkola http://www.przedszkole40.lublin.pl/wydarzenia - najpóźniej 10.06. 2020r.
11. Dla uczestników konkursu Organizator przewiduje nagrody książkowe.
12. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:
Katarzyna Jesionek – Karczmarek kkarczmarek@p40.lubin.eu
Agnieszka Komajda akomajda@p40.lublin.eu

Organizatorzy:
Magdalena Bartnik - Kowalska
Katarzyna Jesionek – Karczmarek
Agnieszka Komajda
Iwona Pliszko
Agnieszka Wojnowska