Opłaty

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE
Należność za wyżywienie dziecka w przedszkolu wynosi:
Stawka dzienna 4,90 zł. x liczba dni w miesiącu.

 

Opłaty za świadczenie Przedszkoli płatne są z góry do 10 dnia danego miesiąca na rachunek bankowy:

Bank PeKaO S.A. nr 51 1240 1503 1111 0010 7390 2396

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują są w umowie zawartej pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola.