Teoria Wielorakich Inteligencji - Howarda Gardnera

Howard Gardner

Teoria Wielorakich Inteligencji

Teoria Wielorakich Inteligencji stworzona została przez dr Howarda Gardnera w 1983 roku (profesora Uniwersytetu Harvarda). Koncepcja ta zakłada, że inteligencja nie jest jedną właściwością, która opisuje możliwości człowieka w zakresie aktywności intelektualnej ale istnieje kilka rodzajów inteligencji w zależności od tego, o jaki rodzaj aktywności chodzi. Gardner pokazuje, że inteligencja jest dynamiczna i wielopłaszczyznowa, wykraczająca poza zdolności lingwistyczno - logiczne, które tradycyjnie testujemy i oceniamy w szkołach. Na podstawie analizy badań z różnych dziedzin: neurologii, psychologii, psychometrii i antropologii wyodrębnił on siedem rodzajów inteligencji. Początkowa lista siedmiu rodzajów inteligencji zaczęła się rozrastać, najpierw do ośmiu, a potem dalej przez kontynuatorów H. Gardnera.

Gardner rozróżnia:

• Inteligencję Werbalną (słowną)

• Inteligencję Matematyczno- Logiczną

• Inteligencję Wizualno – Przestrzenną

• Inteligencję Fizyczno - Kinestetyczną

• Inteligencję Muzyczno - Rytmiczną (słuchową)

• Inteligencję Interpersonalną (międzyludzką)

• Inteligencję Intrapersonalną (wewnętrzną)

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

• Każda osoba posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu

• Inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych jednostek

• Profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie rozwoju jednostki

• Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach

• Inteligencje można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia