METODA DENNISONA

Metoda Paula Dennisona

Ruch jest drzwiami do uczenia się” Paul E.Dennison

Metoda Dennisonów - to ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Jest prosta, sprzyja harmonijnemu rozwojowi, a stosowana cierpliwie i wytrwale, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka.

Półkula lewa, prawa

Paul Dennison, amerykański pedagog, uważa, że wiele pro¬blemów z intelektualnym i emo-cjonalnym funkcjonowaniem człowieka wynika ze złego współdziałania obu półkul mózgowych i z braku równowagi między nimi. Mózg nie jest bo¬wiem narządem symetrycznym - każda z półkul ma nieco inne zadania. Lewa półkula jest odpowie¬dzialna za analizę szczegółów, wnioskowanie i operowanie mową. Prawa pamięta znajome twarze i steruje naszym życiem emocjonalnym, a choć nie włada językiem, nadaje naszym przeżyciom wyraz mimiczny (u osób leworęcznych role obydwu półkul są zwykle odwró¬cone). Dziecko, którego rozwój przebiega w sposób nieskrępo¬wany, w naturalny sposób ćwi¬czy obie półkule: Dzięki ich har¬monijnej współpracy z łatwością przyswaja sobie kolejne umiejętności i ma szansę na pełny rozwój swoich talentów. Brak równowagi między pracą obydwu półkul mózgowych prowadzi do rozmaitych zakłóceń. Dziecko może mieć na przykład kłopoty z koncentracją, nauką czytania i pisania, opanowaniem własnych emocji.

Lecznicze środki Ćwiczenia proponowane dzieciom są bardzo proste i bezpieczne. Wykonywane w odpo-wiedni sposób pod okiem tera¬peuty prowadzą do lepszej współpracy obu półkul, czego efektem może być między in¬nymi płynne czytanie lub ład¬ne, wyraźne pismo. Ćwiczenia polegają na wyko¬nywaniu różnych ruchów - za¬wsze naprzemiennych. Może to być na przykład dotykanie na przemian prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie lub raczkowanie. Albo znany każdemu przedszkolakowi taniec: "Zasiali górale owies", który doskonale równoważy właśnie pracę lewej i prawej półkuli. Korzystne działanie ma również ćwiczenie o nazwie "słoń". dociec, z czym dziecko ma największy kłopot, i dobrać dla niego odpowiedni zestaw ćwiczeń.Dziecko wyciąga rękę przed siebie, przyciska ucho do ramienia i całym ciałem kreśli poziome ósemki. Specjaliści stosujący metodę Dennisonów, twierdzą, że z kształtu tych ósemek można

Ćwiczenia dla nerwowych

Metoda Dennisona pomaga również dzieciom nadpobudliwym, nerwowym, mającym problemy emocjonalne w szkole. Zwiększa umiejętność uczenia się, rozwija zablokowane możliwości fizyczne, psychiczne, intelektualne. Ćwiczenia wzmacniają też system odpornościowy. Wytrwała terapia przynosi również poprawę u maluchów z porażeniem mózgowym, po operacjach mózgu, dotkniętych zespołem Downa. Specjalny zestaw ćwiczeń przygotowano także dla dzieci z dysleksją i dysgrafią. Entuzjaści metody Dennisona twierdzą, że dzie¬ciom, które wykonują te ćwi¬czenia, łatwiej mierzyć się z rzeczywistością. Stają się bar¬dziej otwarte na świat, odpor¬niejsze, łatwiej nawiązują kon¬takty z rówieśnikami.

Dużym błędem jest też zakłó¬canie naturalnego rozwoju dziecka przez przedwczesne zachęcanie go do siadania, sta¬wania, chodzenia. Trzeba pa¬miętać, że każdy maluch roz¬wija się we własnym tempie i nie należy na siłę tego zmie¬niać. Warto natomiast umoż¬liwić dziecku rozwijanie obu rączek i nie martwić się zawczasu, jeżeli chwyta przed¬mioty tylko lewą ręką. Nie ma w tym nic niepokojącego i na pewno nie należy mu w tym przeszkadzać. Rodzice często wymuszają na dzieciach "grzeczność", czyli siedzenie bez ruchu. Być może mają jak najlepsze intencje, ale nieświadomie działają na ich szkodę. Dzikie harce i podskoki połączone z wymachiwaniem rękami i kręceniem się w kółko to jedno z lepszych ćwiczeń wspomagających współpracę obu półkul. Bardzo ważne jest stworze¬nie dobrych warunków do racz¬kowania. Nie należy krępować tego naturalnego pędu niemow¬lęcia, ograniczając jego prze¬strzeń do łóżeczka lub chodzi¬ka. Pozbawia się w ten sposób malucha możliwości ćwiczenia całego ciała. Szkodliwe bywa też nieustanne trzymanie dziec¬ka w nosidełku. Długotrwały bezruch odcinka krzyżowo-lę-dźwiowego ma niekorzystny wpływ na ukrwienie i dotlenie¬nie całego organizmu.

Gimnastyka mózgu

Metoda Dennisona to zestaw ćwiczeń, które mają na celu zin¬tegrowanie pracy mózgu. Metodę opracowano w 1969 roku w Ameryce. Dennison wyszedł z założenia, że we wczesnych stadiach rozwoju dziecka, kiedy jest ono jeszcze malutkie ¬tworzy się najwięcej połączeń między neuronami w mózgu. A jest to czas niezwykle intensywnych ćwiczeń ruchowych ¬pełzania, raczkowania, biegania itd. Dlatego uznał, że można pomóc mózgowi w rozwoju tych połączeń poprzez skłonienie dziecka do specyficznych ćwiczeń, odpowiednich dla każdej kolejnej fazy rozwoju. Mają one sprzyjać lepszej komunikacji pomiędzy obiema półkulami mózgowymi, pomiędzy korą mózgową a głębszymi strukturami i pomiędzy płatami czołowymi a móżdżkiem Metoda Dennisonów składa się z prostych ćwiczeń ruchowych, które prowadzi się z dziećmi często w formie zabawy. Ćwiczenia te mają ułatwić wszelkiego rodzaju uczenie się. Ogólnie mówiąc każda część mózgu odpowiada za przebieg innego procesu np. tylna część za odbiór informacji a przednia część za ich "ekspresję" i nadawanie. Aby proces uczenia się był jak najbardziej efektywny konieczna jest integracja całego mózgu, której to właśnie służą ćwiczenia ruchowe. Poprzez odpowiednie wzorce ruchowe uaktywniane są określone obszary kory odpowiedzialne za dane procesy znacznie ułatwiające i przyśpieszające proces uczenia się, a także zwiększające energię. Oto przykłady czterech grup ćwiczeń ruchowych, (Oryginalne nazwy ćwiczeń napisane są w cudzysłowu.), które wg. Dennisonów integrują półkule mózgowe uaktywniając je.

I Ćwiczenie na przekraczanie linii środkowej ciała

1 Wykonywanie ósemek w powietrzu - najpierw 3 razy każdą ręką a następnie oburącz, 2. Rysowanie obydwoma rękami równocześnie identycznych rysunków po obu stronach kartki w dół, w górę lub do środka tak aby wyglądał on symetrycznie, 3. Ćwiczenie "słoń" rozluźnia mięśnie szyi i oczu. Dziecko pisze ręką ("trąba") w powietrzu trudne słowa lub po mocnym przyciśnięciu głowy do ramienia z wyciągniętą ręką kreśli nią w powietrzu ósemkę ruszając całą górną połową ciała, 4. W trakcie "krążenia szyją" dziecko podnosi do góry barki i kołysze się na boki z głową pochyloną do przodu a następnie do tyłu, powtarza to przy opuszczonych barkach,

II Ćwiczenia wydłużające - uaktywniają i ożywiają

1" Aktywna ręka" - dziecko podnosi do góry jedną wyprostowaną rękę i przyciska ją do ucha oraz pobudza jej mięśnie drugą ręką poprzez odpychanie jej w przód, w tył i do siebie,

2. Stojąc w rozkroku z obniżonymi biodrami wykonuje się "wypady" połączone z wydechem, w lewo (prostując prawą nogę) i w prawo (prostując lewą nogę).

III Ćwiczenia energetyzujące

1. Trzymając jedną rękę w okolicach dołu brzucha wykonuje się drugą masaż punktów po lewej i prawej stronie tuż pod obojczykiem. Stymulacja "punktów na myślenie" poprawia wzrok i koncentrację, 2. "Punkty równowagi" wykonuje się trzymając 2 palce we wgłębieniu za uchem u podstawy czaszki, a drugą rękę w dolnej części brzucha, wykonując jednocześnie wdech. Ćwiczenie relaksuje i usprawnia koncentrację i uwagę, 3. Udając ziewanie dotyka się czubkami palców wszystkich napiętych mięśni twarzy jakie się wyczuwa. "Energetyczne ziewanie" odpręża i relaksuje struny głosowe. IV Postawy pogłębiające 1. Dotykanie "pozytywnych punktów" ponad oczami w połowie wysokości czoła gdy jest się zdenerwowanym, 2. Ćwiczenie "siedzące ósemki" składa się z dwóch części. Na początku zakłada się lewą nogę na prawą tak, aby oprzeć kostkę na kolanie, prawą ręką obejmując lewą nogę w kostce a lewą ręką nogę pod palcami. Po minucie głębokiego oddychania w tej pozycji składa się dłonie tak, aby dotykały się czubkami palców. Pozostaje się w tej pozycji również przez minutę.

Jest to część ćwiczeń, które proponuje Dennison. W zależności od tego, jaką czynność dziecko ma wykonać w danej chwili (uczyć się matematyki, czytać, pisać czy po prostu zrelaksować się) Dennison proponuje różne zestawy ćwiczeń.

w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia przez Panią psycholog mgr K. Durdę- Delik i Panią A. Wojnowską