Informacja o zapisach dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do lubelskich przedszkoli

na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo

Przed wypełnieniem i wysłaniem wniosku bardzo prosimy o zapoznanie się z INSTRUKCJĄ DLA RODZICÓW, która znajduje się w panelu dla placówki i dla kandydata w zakładce „PLIK DO POBRANIA”.
Zachęcamy też do lektury podręcznika dla użytkownika, który znajduje się na stronie kandydata w zakładce „POMOC”.

NALEŻY PAMIĘTAĆ ABY PODCZAS UZUPEŁNIANIA WNIOSKU DOŁĄCZYĆ DO NIEGO WYPEŁNIONE ZAŁĄCZNIKI !!! (instrukcja poniżej)

Instrukcja dla Rodziców – wypełnianie wniosku:

https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/shared/NABORP/lublin/files/Instrukcja_wypelniania_wniosku_-rekrutacja_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych.pdf

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do przedszkola:

 tel. 661 906 195

 

 

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji,

tj. od 1 kwietnia br. do dnia 10 kwietnia br. :

  1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
  2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
  3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia wniosek w formie elektronicznej. Rodzic, składając wniosek w formie elektronicznej potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń zgodnie z klauzulą zamieszczoną we wniosku.

W ciągu 7 dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, rodzice wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami dostarczają do placówki pierwszego wyboru. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej, należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail z przedszkolem lub szkołą podstawową, w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.
W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.
Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i uzupełniającym
Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
1. Składanie deklaracji o kontynuacji
wychowania przedszkolnego
02.03.2020

godz. 8.00

20.03.2020

godz.15.00

2. Publikacja oferty – otwarcie strony
dla rodziców

01.04.2020

godz.8.00

3. Rejestracja kandydatów przystępujących
do naboru – wprowadzanie do systemu
wniosków przez rodziców
01.04.2020

godz.8.00

10.04.2020

godz.12.00

4. Zakończenie etapu wprowadzania
wniosków przez rodziców – zamknięcie w
systemie etapu wprowadzania wniosków
na stronie dla rodziców
10.04.2020

godz.12.00

5. Publikacja listy kandydatów
zakwalifikowanych – otwarcie
strony dla rodziców
04.05.2020

godz.12.00

6. Potwierdzanie woli przyjęcia przez
rodziców w placówce zakwalifikowania

04.05.2020

godz.12.00 

08.05.2020

godz.15.00

7. Publikacja listy kandydatów przyjętych –
otwarcie strony dla rodziców
 11.05.2020 godz.13.00 

Postępowanie uzupełniające

8. Publikacja wolnych miejsc – otwarcie strony dla rodziców

15.06.2020 godz. 8.00

15.06.2020 godz. 8.00
9. Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców 15.06.2020 godz. 8.00 19.06.2020 godz. 15.00
10. Rekrutacja uzupełniająca – Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie rodziców 19.06.2020 godz. 15.00
11. Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców 10.07.2020 godz. 12.00
12. Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania 10.07.2020 godz. 12.00 15.07.2020 godz. 15.00
13. Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców 17.07.2020 godz. 12.00

 https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-w-placowkach-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20202021,460,1082,1.html