Informacja o zapisach dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do lubelskich przedszkoli

na rok szkolny 2022/2023

 

 

Szanowni Państwo

 

 Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji,

tj. od 7 marca 2022 r. do dnia 18 marca  2022 r. :

 1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

 

  Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzana jest wg następującego harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz terminów składania dokumentów:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami: od 7 marca 2022r., od godz. 8.00 do 18 marca 2022r. do godz. 15.00.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 kwietnia 2021r. godz. 12.00.
3. Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym: od 8 kwietnia 2022r. od godz. 12.00 do 15 kwietnia 2022r. do godz. 15.00.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 19 kwietnia 2022r., godz. 12.00.

Rekrutacja uzupełniająca (jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami):

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami: od 23 maja 2022r., od godz. 8.00 do 27 maja 2022r. do godz. 15.00.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym: 20 czerwca 2022r., godz. 12.00.
3. Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym: od 20 czerwca 2022r., godz. 12.00 do 24 czerwca 2022r., do godz. 15.00.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 27 czerwca 2022 r. o godz. 12.00.

 

Informujemy, iż na rok szkolny 2022/2023 zmieniła się wartość punktowa kryteriów:
– kryteria ustawowe  mają po 20 punktów każde,
– kryterium zamieszkania na terenie gminy Lublin ma 200 pkt. (jest to kryterium automatyczne w systemie)
– kryteria gminne mają inne wartości niż w roku ubiegłym

Kryteria ustawowe: art. 131 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, 762)

mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.  Ponadto, art. 131 ust. 2 wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

Wskazane kryteria to:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 20 punktów, każde.

Kryteria gminne: art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, 762). W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący. Kryteria gminne określone zostały w uchwale nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Są to:

 •  pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko(prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 4 punkty;
 •  oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
 •  jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
 •  rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 5 punktów;
 •  zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 4 punkty;
 •  rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy – 2 punkty.


 Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie Urzędu Miasta Lublin:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-przedszkoli/#id_8