Informacja o zapisach dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do lubelskich przedszkoli

na rok szkolny 2021/2022

 

 

Szanowni Państwo

 

 Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji,

tj. od 1marca 2021 r. do dnia 12 marca  2021 r. :

  1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
  2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
  3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej mogą:
-wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 1 do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00.
-wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 1 do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
Bliższe informacje znajdziecie Państwo na stronie miasta po 15 lutego br.

 

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.
W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.
Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i uzupełniającym
Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
1. Składanie deklaracji o kontynuacji
wychowania przedszkolnego
15.02.2021

godz. 8.00

26.02.2021

godz.15.00

2. Publikacja oferty – otwarcie strony
dla rodziców

01.03.2021

godz.8.00

3. Rejestracja kandydatów przystępujących
do naboru – wprowadzanie do systemu
wniosków przez rodziców
01.03.2021

godz.8.00

12.03.2021

godz.12.00

4. Zakończenie etapu wprowadzania
wniosków przez rodziców – zamknięcie w
systemie etapu wprowadzania wniosków
na stronie dla rodziców
12.03.2021

godz.15.00

5. Publikacja listy kandydatów
zakwalifikowanych – otwarcie
strony dla rodziców
12.04.2021

godz.12.00

6. Potwierdzanie woli przyjęcia przez
rodziców w placówce zakwalifikowania

12.04.2021

godz.12.00 

16.04.2021

godz.15.00

7. Publikacja listy kandydatów przyjętych –
otwarcie strony dla rodziców
 19.04.2021 godz.12.00 

Postępowanie uzupełniające

8. Publikacja wolnych miejsc – otwarcie strony dla rodziców 24.05.2021 godz. 8.00
9. Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców 24.05.2021 godz. 8.00 28.05.2021 godz. 15.00
10. Rekrutacja uzupełniająca – Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie rodziców 28.05.2021 godz. 8.00
11. Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców 17.06.2021 godz. 12.00
12. Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania 17.06.2021 godz. 12.00 24.06.2021 godz. 15.00
13. Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców 25.06.2021 godz. 12.00

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie Urzędu Miasta Lublin:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-placowkach-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20212022,535,1082,1.html