Informacja o zapisach dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego  na rok szkolny 2018/2019 r.

 

W dniach od 12 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli.

Dzieci sześcioletnie (ur. 2012 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Realizacja obowiązku może odbywać się w:

  • przedszkolu
  • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  • innej formie wychowania przedszkolnego

Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz

dzieci pięcioletnie (ur.  2013 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

* dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin - będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

* dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin - mogą być przyjęte do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ( o ile taką wolę wyrażą rodzice)

Dzieci w wieku 3-6 lat (ur.  2012-2015) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola ( o ile taka jest wola rodziców)

Zasady rekrutacji

Na wolne miejsca w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin będą przyjmowane dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów:

1 etap - brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
2 etap - brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:
Art. 131 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2 wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów, każde.

Kryteria gminne:
W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę.

Kryteria gminne określone w uchwale nr 652/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. oraz Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2018 r.:

1. pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty,
2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 punkty,
3. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2 punkty,
4. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1 punkt,
5. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 punkt,
6. zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-5 lat – 1 punkt.

Dokumenty potwierdzajace spełnianie przez kandydata tzw. "kryteriów gminnych" składane są w formie oswiadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujące w Mieście Lublinie

1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 12 lutego br., od godz. 8.00 do 2 marca br. do godz. 15.00,
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 22 marca br. godz. 12.00,
3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 23 marca br. od godz. 8.00 do 27 marca br. do godz. 15.00,
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych: 29  marca br., godz. 13.00,

5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego,
6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 Rekrutacja uzupełniająca:

1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 16 kwietnia br. od godz. 8.00 do 27 kwietnia br., do godz. 15.00,
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 28 maja br., godz. 8.00,
3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 28 maja br., godz. 8.00 do 30 maja br., do godz. 15.00,
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 6 czerwca br. o godz. 10.00.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego należy w terminie rekrutacji, tj. od 12 lutego  br. do dnia 2 marca br. dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami.

Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.rekrutacja.p.lublin.eu od dnia 12  lutego br. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 5 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej, należy go wydrukować, podpisać i złożyć w placówce wskazanej jako pierwsza.

Wniosek można także pobrać w formie papierowej z przedszkola/oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego, a po wypełnieniu i podpisaniu złożyć w placówce pierwszego wyboru.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub w tej innej formie wychowania przedszkolnego.

Dodatkowe informacje:

Dzieci w wieku 2,5 lat oraz dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.
W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

 

Dowiedz sie więcej:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-przedszkoli/