Ogólna klauzula informacyjna

I .Ogólna klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Integracyjne
nr 40 z siedzibą w Lublinie dane adresowe: ul. Gospodarcza 18, 20-213 Lublin;
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Inspektor Ochrony Danych (IOD) poprzez :  e-mail: iod@lco.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratoradanych
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
• realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
• prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
• prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.                                                                                                                                                                13.Zgodnie z obowiązującym prawem Przedszkolenie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie irozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć ifilmów na przedszkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie).Pamiętać należy,że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, którejwizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

II. Inspektor Ochrony danych Osobowych

W Publicznym Przedszkolu Integracyjnymnr 40 wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Ilona Kapłan
adres e-mail: iod@lco.lublin.eu
tel. 814666414