III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZN - regulamin

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 40 W LUBLINIE

SERDECZNIE ZAPRASZA DZIECI DO UDZIAŁU W III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„ SYMBOLE NIEPODLEGŁEJ ”

„Z szanowania wzajemnego wypływa moc wielka w chwilach trudnych.” - Marszałek J. Piłsudski

Cele konkursu:

1. Kształtowanie w dzieciach postaw patriotyczno-obywatelskich przez uczestnictwo w konkursie.

2. Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń, wyobrażeń za pośrednictwem różnorodnych technik, materiałów plastycznych, Darów Froebla.

3. Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej.

4. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych symboli narodowych i patriotycznych.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych: przedszkola, świetlice, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, domy kultury.

2. Dzieci (pod kierunkiem nauczyciela/li) wykonują pracę na temat „Symbole Niepodległej”.

3. Format pracy A4, technika dowolna – prosimy o przesyłanie prac lub fotografii prac/ format zdjęcia – 13cm na 18 cm/.

4. Jedna placówka może dostarczyć maksymalnie 3 prace. W terminie 4 października 2019 r – 4 listopada 2019r

5. Do pracy należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy- gotowy wzór załącznik nr 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3 jego brak będzie okolicznością dyskwalifikującą pracę. adres e-mail jest istotnym ze względu na wysłanie listu gratulacyjnego dla nauczyciela, dyplomu dla dziecka za uczestnictwo w konkursie w przypadku prac, które nie zostały wyłonione, jako miejsca I, II,III.

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora. Prace /lub fotografie prac/ nie będą zwracane Autorom.

7. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora konkursu.

8. Kartę zgłoszenia uczestnictwa wraz z pracą prosimy przesłać na adres: Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 Lublin, 20 -213 ul.Gospodarcza 18 W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny 81 – 746 – 08 -12 : Magdalena Bartnik – Kowalska, Weronika Miklińska, Agnieszka Komajda, Magdalena Zając

9. Organizator tj. Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie zastrzega sobie prawo do przyznania trzech nagród specjalnych: laureatom I, II oraz III miejsca.

10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie dostępna na stronie internetowej przedszkola http://www.przedszkole40.lublin.pl/wydarzenia., bliżej przedszkola - 27 listopada 2019r 11. Dla zwycięzców konkursu Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy dla laureatów i podziękowania dla nauczycieli. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres zwycięskich placówek do czterech tygodni od ogłoszenia wyników konkursu. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pocztą elektroniczną dyplomy dla dzieci i list gratulacyjny dla nauczyciela – do 1 grudnia 2019r.