Regulamin I Międzyprzedszkolnego Festiwalu Patriotycznego

Tu wszędzie jest moja Ojczyzna,
tu każdy kwiat do niej się przyzna,
źdźbło trawy najmniejsze podszepnie mi wiersze.
Tu wszędzie jest moja ojczyzna.
„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”
Ewa Zawadzka

 

Regulamin I Międzyprzedszkolnego Festiwalu Patriotycznego

 

I. ORGANIZATOR

Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie, ul. Gospodarcza 18


II. CELE

- Kształtowanie uczuć patriotycznych oraz postawy przywiązania do kraju ojczystego, dostrzeganie jego walorów i piękna.
- Propagowanie kultury muzycznej oraz kultury żywego słowa wśród dzieci.
- Popularyzacja piosenek, pieśni oraz poezji o tematyce patriotycznej, ich walorów artystycznych i wychowawczych.
- Propagowanie historii, piękna i różnorodności kraju Ojczystego.
- Prezentacja umiejętności wokalnych i recytatorskich dzieci.
- Integracja środowiska lokalnego oraz środowisk przedszkolnych.
- Twórcza wymiana doświadczeń artystycznych wśród dzieci oraz ich nauczycieli.
- Promocja twórczości i zainteresowań dziecięcych.


III. ZAŁOŻENIA OGÓLNE


1) Festiwal skierowany jest do dzieci do uczęszczających przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z województwa lubelskiego (od 3 do 6 lat).
2) Festiwal ma charakter przeglądu. Festiwal odbędzie się w dniu 29.05.2018 r. o godz. 10.00
w Auli Domu Parafialnego Matki Bożej Królowej Polski, ul. Gospodarcza 7, Lublin
3) Warunkiem wzięcia udziału w festiwalu jest przygotowanie piosenki lub wiersza o tematyce patriotycznej, żołnierskiej.
4) W festiwalu mogą wziąć udział dwie grupy artystyczne z danego przedszkola prezentujące wiesz lub piosenkę (maksymalnie do 6 dzieci).
5) Akompaniament stanowić mogą podkłady muzyczne (płyta CD, MP3). UWAGA: Organizator nie zapewnia instrumentów. Podkład muzyczny każda placówka przesyła drogą mailową na adres poczta@p40.lublin.eu lub dostarcza osobiście do Publicznego Przedszkola Integracyjnego nr 40 w Lublinie w terminie do 11.05.2018r. Szczegółowych informacji ws. podkładu muzycznego udziela organizator.
6) Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Organizator przewiduje dyplomy dla nauczycieli przygotowujących dzieci do Festiwalu.


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1) Kartę zgłoszenia należy dostarczyć mailem na adres: poczta@p40.lublin.eu lub osobiście.
2) Do Festiwalu zakwalifikowane będą wyłącznie zgłoszenia na druku KARTY ZGŁOSZENIA , do którego dołączyć należy podpisane przez rodziców oświadczenia (zgodę rodzica na wykorzystanie wizerunku dziecka biorącego udział w Festiwalu).
3) Uwaga: karty zgłoszenia bez oświadczeń rodziców nie będą brane pod uwagę.
4) Karta zgłoszenia powinna być wypełniona drukowanymi literami.
5) Kartę zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do dnia 11 maja 2018 roku.
6) Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.


V. USTALENIA KOŃCOWE

1) Organizator zapewnia oprawę akustyczną i nagłośnienie.
2) Po otrzymaniu zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do przedstawienia harmonogramu I Międzyprzedszkolnego Festiwalu Patriotycznego oraz ustalenia kolejności prezentacji grup.
3) Występy uczestników mogą być za zgodą Organizatora rejestrowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne w celach niekomercyjnych oraz fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych.
4) Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.

Szczegółowych informacji udzielają: Katarzyna Jesionek – Karczmarek, Beata Oleszek, Agnieszka Wojnowska tel 81 7460812

 

Pieczęć placówki

 

 


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
W I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM FESTIWALU PATRIOTYCZNYM
organizowanym przez
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 40 W LUBLINIE

Przedszkole nr ............. adres:.........................................................................

zgłasza udział w I Międzyprzedszkolnym Festiwalu Patriotycznym pt. „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”organizowanym przez Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie dnia 29 MAJA 2018r., w Auli Domu Parafialnego MB Królowej Polski ul. Gospodarcza 7 Lublin

PIOSENKA tytuł: …………………………………………………………Czas trwania…………..................
Imię i nazwisko kompozytora……………………………………………………….……………..................
Imię i nazwisko autora tekstu:……………………………………………………………………..................
WYKONAWCA (imiona i nazwiska dzieci)……………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………….……………………...................
…………………………………………………………………………………………………….………………...................
WIERSZ tytuł………………………………………………………………………………………………....................
Imię i nazwisko autora:………………………………………………………...………………….....................
WYKONAWCA (imiona i nazwiska dzieci)……………………………….………………….....................
……………………………………………………………………………………………….……………………....................
……………………………………………………………………………………………….…………………….....................
Imiona i nazwiska nauczycieli przygotowujących dzieci do festiwalu
(nazwiska, które mają być wymienione na dyplomach):
……………...............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Mikrofon do ręki: Tak Nie
Mikrofon na statywie Tak Nie
Adres mailowy do kontaktu z nauczycielem............................................................... 
Numer telefonu do kontaktu z nauczycielem ............................................................

Pieczęć Dyrektora placówki:                                                                                                                                                                   Podpis osoby zgłaszającej:

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka…......……………………………………………………………………………………. przez Organizatora I Międzyprzedszkolnego Festiwalu Patriotycznego pt. „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” w celach związanych z organizacją i promowaniem działań wynikających z realizacji celów Festiwalu poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (Ustawa o ochronie danych osobowych, t.j.Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

Data……………………                                                                                                                                            Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych