Regulamin II Międzyprzedszkolnego Festiwalu Patriotycznego

 

 

 

 

Tu wszędzie jest moja Ojczyzna,
tu każdy kwiat do niej się przyzna,
źdźbło trawy najmniejsze podszepnie mi wiersze.
Tu wszędzie jest moja Ojczyzna.
„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”
Ewa Zawadzka

 

Publiczne Przedszkole Integracyjne Nr40 w Lublinie zaprasza do udziału w

II MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM FESTIWALU PATRIOTYCZNYM

Regulamin II Międzyprzedszkolnego Festiwalu Patriotycznego

„Tu wszędzie jest Moja Ojczyzna”

 

 


I. ORGANIZATOR

Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie, ul. Gospodarcza 18

II. CELE

- Kształtowanie uczuć patriotycznych oraz postawy przywiązania do kraju ojczystego.
- Propagowanie kultury muzycznej oraz kultury żywego słowa wśród dzieci.
- Popularyzacja utworów o tematyce patriotycznej, ich walorów artystycznych i wychowawczych.
- Stwarzanie sytuacji sprzyjającej wzbogaceniu wiedzy na temat Unii Lubelskiej.
- Prezentacja umiejętności wokalnych i recytatorskich dzieci.
- Integracja środowiska lokalnego oraz środowisk przedszkolnych.
- Twórcza wymiana doświadczeń artystycznych wśród dzieci oraz ich nauczycieli.
- Promocja dziecięcych uzdolnień i zainteresowań.


III. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1) Festiwal skierowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z województwa lubelskiego.
2) Festiwal ma charakter przeglądu. Festiwal odbędzie się w dniu 21.11.2019 r. o godz. 10.00
w Auli Domu Parafialnego Matki Bożej Królowej Polski, ul. Gospodarcza 7 w Lublinie.
3) Warunkiem wzięcia udziału w festiwalu jest przygotowanie piosenki lub wiersza o tematyce patriotycznej (mile widziane utwory nawiązujące do tematyki traktującej o Unii Polsko – Litewskiej).
4) W Festiwalu może wziąć udział jedna grupa artystyczna z danego przedszkola prezentująca piosenkę, wiesz lub taniec (maksymalnie do 4 dzieci).
5) Akompaniament stanowić mogą podkłady muzyczne (płyta CD, MP3). UWAGA: Organizator nie zapewnia instrumentów. Podkład muzyczny każda placówka przesyła drogą e-mailową na adres festiwal@p40.lublin.eu lub dostarcza osobiście do Publicznego Przedszkola Integracyjnego nr 40 w Lublinie w terminie do 31.10.2019r. Szczegółowych informacji ws. podkładu muzycznego udziela Organizator.
6) Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Organizator przewiduje dyplomy dla nauczycieli przygotowujących dzieci do Festiwalu.
7) Organizator zastrzega sobie możliwość doboru repertuaru w przypadku powtarzających się utworów- decyduje kolejność zgłoszeń.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1) Kartę zgłoszenia należy dostarczyć e-mailem na adres: festiwal@p40.lublin.eu (w tytule wiadomości wpisując „FESTIWAL” oraz numer swojego przedszkola) lub osobiście.
2) Do Festiwalu zakwalifikowane będą wyłącznie zgłoszenia na druku KARTY ZGŁOSZENIA, do której dołączyć należy podpisane przez rodziców oświadczenia (zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka biorącego udział w Festiwalu).
3) Uwaga: karty zgłoszenia bez oświadczeń rodziców nie będą brane pod uwagę.
4) Karta zgłoszenia powinna być wypełniona drukowanymi literami.
5) Kartę zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do dnia 31 października 2019 roku.
6) Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów Regulaminu.


V. USTALENIA KOŃCOWE

1) Organizator zapewnia nagłośnienie.
2) Po otrzymaniu zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do przedstawienia harmonogramu II Międzyprzedszkolnego Festiwalu Patriotycznego oraz ustalenia kolejności prezentacji grup.
3) Występy uczestników mogą być - za zgodą Organizatora - rejestrowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne w celach niekomercyjnych oraz fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych.
4) Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

Szczegółowych informacji pod numerem telefonu 81 7460812 udzielają:
Katarzyna Jesionek – Karczmarek
Beata Oleszek
Agnieszka Wojnowska

 

 

 

Pieczęć placówki


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
W II MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM FESTIWALU PATRIOTYCZNYM
organizowanym przez
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 40 W LUBLINIE

Przedszkole nr ............. adres:...........................................................................................................
zgłasza udział w II Międzyprzedszkolnym Festiwalu Patriotycznym pt. „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” organizowanym przez Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie dnia 21 listopada 2019r. w Auli Domu Parafialnego MB Królowej Polski ul. Gospodarcza 7 w Lublinie.

PIOSENKA tytuł: …………………………………………………………Czas trwania……………
Imię i nazwisko kompozytora……………………………………………………….………………
Imię i nazwisko autora tekstu:………………………………………………………………………
WYKONAWCA (imiona i nazwiska dzieci oraz wiek)………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………
WIERSZ tytuł:…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko autora:………………………………………………………...………………………
WYKONAWCA (imiona i nazwiska dzieci oraz wiek)………………….………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………
Imiona i nazwiska nauczycieli przygotowujących dzieci do Festiwalu:
……………..........................................................................................
.....................................................................................................
......................................................................................................
Mikrofon do ręki: Tak Nie
Mikrofon na statywie Tak Nie
Adres mailowy do kontaktu z nauczycielem ………………………………………………………………………
Numer telefonu do kontaktu z nauczycielem ……………………………………………………………………..

 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40; dane adresowe: Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40, 20-213 Lublin ul. Gospodarcza 18
2. W Lubelskim Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
o email: iod@lco.lublin.eu; o lub pisemnie na adres Administratora danych: ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia II Festiwalu Patriotycznego oraz wręczenia pamiątkowych dyplomów wszystkim uczestnikom.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa i udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego praw.
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Publicznym Przedszkolem Integracyjnym nr 40 przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie.
7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nie podanie danych osobowych lub nie wyrażenie zgodny na ich przetwarzanie jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody na udział w Festiwalu.


Podpis rodzica:
Pieczęć Dyrektora placówki:


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka…......……………………………………………………………………………………. przez Organizatora II Międzyprzedszkolnego Festiwalu Patriotycznego pt. „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” w celach związanych z organizacją i promowaniem działań wynikających z realizacji celów Festiwalu poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (Ustawa o ochronie danych osobowych, t.j.Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).


Data……………………
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych: