Dostepność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Dojście do budynku od ul. Gospodarczej, gdzie mieści się wejście główne po pokonaniu 5 stopni  (jest dostępny podjazd), drzwi wejściowe otwierane ręcznie, brak ograniczeń w obszarze kontroli;
Dojazd do budynku od ul. Gospodarczej.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Budynek jest jednopoziomowy (tylko poziom 0) - brak jest schodów i windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
3. Opis dostosowań budynku:
Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd. w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.;
w budynku brak oznaczeń w Alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących;
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Korzystanie z miejsc postojowych przez osoby niepełnosprawne na ogólnodostepnym parkingu osiedlowym z wyznaczonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej lub na parkingu przedszkola.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP Publicznego Przedszkola Integracyjnego nr 40 prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Stefańczyk , poczta@p40.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 746 08 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.