PROGAM "ŁĄCZY NAS BOCCIA!"

 

W  roku szkolnym 2020/2021 w naszym przedszkolu rozpoczęliśmy realizację programu edukacyjno – terapeutycznego „Łączy nas Boccia!”. W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 realizacja programu jest kontynuowana. Program powstał z potrzeby przełamywania ograniczeń związanych z niepełnosprawnością dzieci uczęszczających do naszej placówki. Podczas systametycznych zajeć grupowych dzieci będą mogły poznać bliżej dyscyplinę sportową jaką jest Boccia. Program w swoim założeniu obejmuje następujące cele:

 • kształtowanie sprawności fizycznej,
 • poprawa sprawności w zakresie dużej i małej motoryki
 • propagowanie zachowań prozdrowotnych,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • wpieranie rozwoju poznawczego,
 • poprawę samooceny i przynależności do grupy,
 • kształtowanie schematu ciała, orientacji przestrzennej i kierunkowej,
 • poprawienie pamięci ruchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • wdrażanie do gier zespołowych,
 • zachęcanie do aktywności ruchowej,
 • kształtowanie pamięci, uwagi słuchowej i wzrokowej,
 • wydłużanie czasu koncentracji na zadaniu,
 • naukę czekania na własną kolej,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów,
 • utrzymanie porządku najbliższego otoczenia,
 • wdrażanie do zdrowej rywalizacji,
 • radzenia sobie z przegraną / porażką,
 • współpracę zadaniową,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i szacowania odległości,
 • stymulowanie układu dotykowego i proprioceptywnego,
 • integrację społeczną dzieci z niepełnosprawnością.

 

Weronika Miklińska

fizjoterapeuta