KADRA PEDAGOGICZNA 2019/2020

SMERFY TO GRUPA 3-LATKÓW
Panie pracujące z grupą :
mgr Janina Banach- pedagog specjalny
Absolwentka:
- UMCS w Lublinie, kierunek - Pedagogika Specjalna
- UMCS w Lublinie, kierunek - Pedagogika Marii Montessori,
- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek - Rehabilitacja Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
- UMCS w Lublinie, kierunek - Wychowanie Przedszkolne;
mgr Beata Przybyła - pedagog przedszkolny
Absolwentka:
- KUL-u w zakresie pedagogiki ogólnej;
- UMCS w zakresie pedagogiki przedszkolnej;
Kursy:
- oligofrenopedagogika;
- szkolenia dotyczące dotyczące terapii behawioralnej, autyzmu, Metody Dobrego Startu, niekonwencjonalnych technik plastycznych oraz koncepcji pedagogicznej Froebla;tlicy szkolnej nauczyciel WOK.

BIEDRONKI TO GRUPA 4-LATKÓW
Panie pracujące z grupą:
mgr Beata Oleszek - pedagog przedszkolny
Absolwentka:
- KUL- Filologia polska ( specjalizacje :pedagogiczna, teatrologiczna)
-Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP- studia podyplomowe - Pedagogika przedszkolna,
-Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka - Diagnoza i terapia pedagogiczna.
mgr Jolanta Tulej -pedagog przedszkolny, nauczyciel rytmiki
Absolwentka:
- UMCS, kierunek pedagogika, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;;
- UMCS - studia podyplomowe - Kształcenie zintegrowane;
Kursy:
- Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny
mgr Barbara Piekarczyk - pedagog specjalny,
Absolwentka
-UMCS w Lublinie - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- UMCS - studia podyplomowe - Pedagogika przedszkolna,
- WODN kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika.

WESOŁE DUSZKI TO GRUPA 5 -LATKÓW
Panie pracujące z grupą:
mgr Agnieszka Wojnowska - pedagog przedszkolny,
Absolwentka:
- UMCS - kierunek: Pedagogika (studia magisterskie)

- UMCS - kierunek: Pedagogika przeszkolna i wczesnoszkolna (studia licencjackie)
- KURSOR - kierunek: Oligofrenopedagogika

Wybrane szkolenia:

Rola nauczyciela w świecie dziecięcych emocji (LSCDN);

Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss (ISKRA);

Arteterapia i jej zastosowanie w pracy z dziećmi (CRD);

Logorytmika w zabawie i terapii (LOGIKON);

Diagnoza i terapia dzieci autystyczych (LSCDN);

I poziom elementarnego kursu języka migowego (PZG)
mgr Ewa Skoczylas - pedagog przedszkolny
Absolwentka:
- ukończenie studiów wyższych na kierunku Pedagogika Pedagogiki Wczesnoszkolnej w Warszawie
- studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana w Warszawie
- studia podyplomowe w zakresie Wychowania Przedszkolnego, ICT języków obcych na Uniwersytecie UMCS w Lublinie – Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kursy
I poziom elementarnego kursu języka migowego
Ukończenie kursu „Mówimy z fonogestami” Igo stopnia
Kurs Metoda Dobrego Startu w przygotowaniu dzieci do szkoły oraz w terapii zaburzeń związanych z ryzykiem dysleksji
mgr Marzena Caboń- pedagog specjalny
Absolwentka:
- Studium Wychowania Przedszkolnego,
- Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II na kierunku - Pedagogika Specjalna (studia licensjackie), Pedagogika Ogólna (studia magisterskie),
- UMCS na kierunku - Wychowanie Przedszkolne
Kursy:
-Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD)- strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne.
- Terapia Behawioralna W Teorii I Praktyce - kurs 3-modułowy

SŁONECZKA TO GRUPA 6-LATKÓW
Panie pracujące z grupą:
mgr Agnieszka Komajda - pedagog przedszkolny
Absolwentka:
- UMCS w Lublinie kierunek - Pedagogika Przedszkolna - licencjat
- Akademia Świętokrzyska, kierunek - Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną z podstawami logopedii,
- UMCS w Lublinie, kierunek - Kształcenie w integracji uczniów niepełnosprawnych,
Kursy:
- Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny
mgr Magdalena Bartnik-Kowalska- pedagog przedszkolny
Absolwentka
- UMCS -Pedagogika przedszkolna.
- WSKFiT -studia podyplomowe - gimnastyka korekcyjna;
- WSEI -studia podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Autyzmam i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi
mgr Katarzyna Jesionek-Karczmarek - pedagog specjalny
Absolwentka:
- UMCS, kierunek pedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;;
- UMCS - studia podyplomowe - Pedagogika przedszkolna;
- UMCS- studia podyplomowe -ICT języków obcych oraz kształcenie zintegrowane;
- Wyższa Szkoła Humanitas - studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
- Wyższa Szkoła Humanitas - studia podyplomowe - Terapia Integracji Sensorycznej
Kursy:
- Surdopedagogika - kurs kwalifikacyjny

MISIE TO GRUPA 5 - 6-LATKÓW
Panie pracujące z grupą:
mgr Dorota Szczygielska -pedagog przedszkolny
Absolwentka:
- Pedagogika w zakresie pedagogika wczesnoszkolna – licencjat
- Pedagogika w zakresie wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z tytułem magister
- Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Pedagogiki Specjalnej specjalność: Oligofrenopedagogika
- Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Pedagogiki specjalność: wychowanie przedszkolne
Kursy:
- Kinezjologia edukacyjna
- Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
- Drama w pracy z dzieckiem przedszkolnym
- Metoda Dobrego Startu w przygotowaniu dzieci do szkoły oraz w terapii zaburzeń związanych z ryzykiem dysleksji.
-Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
-Mówimy fonogestami
- Muzyka, ruch, taniec - forma terapii w edukacji wczesnoszkolnej
mgr Magdalena Zając - pedagog przedszkolny
-KUL - licencjat - pedagogika
-UMCS - pedagogika wczesnoszkolna z tytułem magister
mgr Iwona Pliszko- pedagog specjalny
Absolwentka:
- UMCS na kierunku nauczanie początkowe kl 1-3 ;
- WSP TWP na kierunku edukacja wczesnoszkolna zintegrowana;
- UMCS studia podyplomowe- pedagogika przedszkolna;
Kursy:
- Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny
- „Terapia ręki” – I i II stopień
-„Język angielski w turystyce” – poziom podstawowy
- Kurs języka migowego – I poziom
- Kurs kierowników wycieczek szkolnych , krajowych i zagranicznych
- Metoda Dobrego Startu w przygotowaniu dzieci do szkoły oraz w terapii zaburzeń związanych z ryzykiem dysleksji.
- Szkolenie „Nazywanie świata – Odimienna Metoda Nauki Czytania” dr Ireny Majchrzak
- udział w konferencji „Prawa dzieci i dorosłych z autyzmem do edukacji i terapii – potrzeba a rzeczywistość

PSYCHOLOG - MGR KATARZYNA DURDA-DELIK
Absolwentka:
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II o kierunkek -Psychologia
Najważniejsze kursy:
- Kurs Systemowej Terapii Rodzin,
- Kurs Artterapii pod kierunkiem J.Zwoleńskiej,
- Kurs oligofrenopedagogiki.

FIZJOTERAPEUTA - MGR WERONIKA MIKLIŃSKA

Absolwentka:
- Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza - Fizjoterapia
- UMCS Studia magisterskie: Pedagogika specjalna – Oligofrenopedagogika
- UMCS Studia licencjackie: Pedagogika specjalna - Tyflopedagogika i pedagogika przedszkolna

Kursy:

- Integracja Sensoryczna I i II stopień
- PNF
- Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
- Skoliozy - diagnostyka i postepowanie fizjoterapeutyczne
- Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych
- Masaż klasyczny I i II stopień
- Kinesiologytaping
- Trening Umiejetności Społecznych
- Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
- Terapia ręki
- Kurs języka migowego I stopień

NEUROLOGOPEDA - MGR MAGDALENA GROCHECKA
Absolwentka:
- UMCS Wydział Prawa i Administracji studia magisterskie: Administracja
- UMCS Logopedia
- UMCS Neurologopedia
- Puławska Szkoła Wyższa Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Kursy:
- Kursor Oligofrenopedagogika
- Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce Kurs III modułowy
- Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD) – strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne
- Półroczny staż Surdologopedyczny w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
- Polski Związek Głuchych:I stopień Kursu języka miganego dla logopedów i rodziców dzieci niesłyszących
- Metoda werbotonalna w pracy z dzieckiem z uszkodzonym narządem słuchu
- Metoda Tomatisa - szkolenie
- Praca pedagogiczno-logopedyczna z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym i cechami niedokształcenia mowy o typie afazji
- Wspomaganie rozwoju językowego małego dziecka
- Wpływ dysfunkcji na powstawanie wad zgryzu. Współczesne poglądy i nowoczesne metody leczenia.
- Wprowadzenie strategii komunikacji wspomagającej i alternatywnej szansą na poprawę jakości porozumiewania się.
- Wspomaganie dziecka w procesie rozwoju mowy-propozycja programu logo terapeutycznego.
- Warsztat nowoczesnego logopedy
- Diagnostyka audiologiczna i metody leczenia zaburzeń słuchu.

NEUROLOGOPEDA MGR JADWIGA KOWALCZYK
Absolwentka:
- Neurologopedia- UMCS Lublin, studia podyplomowe
- Logopedia o specjalności Afazjologia i Surdologopedia- UMCS Lublin, studia podyplomowe
- Pedagogika Specjalna- Tyflopedagogika i Oligofrenopedagogika- UMCS Lublin, studia magisterskie,
- WSUPiZ - Edukacja Elementarna - Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie zintegrowane
- Uprawnienia do wykorzystywania testu KOLD [Karta Oceny Logopedycznej Dziecka]
- Specjalista wykonujący diagnozę z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia według profilu psychoedukacyjnego PEP- R Schoplera
- Terapeuta ręki I i II stopnia
Najważniejsze kursy:
- Język w sytuacjach społecznych- trening społeczno-komunikacyjny dla wyżej funkcjonujących osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (konferencja i warsztaty)
- Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem autystycznym
- Programy Aktywności : Świadomość Ciała i Komunikacja, metoda M. Ch. Knillów
- Teatroterapia i rehabilitacja ruchowa (Natalia Popowa, Moskwa)
- Techniki behawioralne wykorzystywane w pracy z dzieckiem niepełnoprawnym
- Język migowy- I stopień
- Masaż logopeyczny od podstaw-podejście praktyczne
- Wprowadzanie alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się (AAC)

TERAPEUTA SI MGR KATARZYNA JESIONEK-KARCZMAREK
Absolwentka:
- UMCS, kierunek pedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;;
- UMCS - studia podyplomowe - Pedagogika przedszkolna;
- UMCS- studia podyplomowe -ICT języków obcych oraz kształcenie zintegrowane;
- Wyższa Szkoła Humanitas - studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
- Wyższa Szkoła Humanitas - studia podyplomowe - Terapia Integracji Sensorycznej
Kursy:
- Surdopedagogika - kurs kwalifikacyjny